Legezko OharraBazkideen eta Erabiltzaileen Pribatutasun Politika

Tabla de Contenido

Datuak Babesteko 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Erregelamendu Orokorrak dakarren bezala, Pribatutasun Politika honen helburua da jakinaraztea nola biltzen, tratatzen eta babesten dituen UDC TXANTREA KKE entitateak bere bazkideen datu pertsonalak eta bere zerbitzuak erabiltzen dituztenenak.

UDC TXANTREA KKE aisiako eta kirolerako entitate sozial bat da, eta haren helburu soziala, berriz, estatutuetako xedeak betetzea, hau da, jarduera fisikoa, kirola eta aisia sustatzea, garatzea eta lanketa jarraitua egitea irabazi asmorik gabe.

Aisiako, kirolerako entitate sozial gisa, UDC TXANTREA KKEk honako betebehar hauek ditu lege aldetik:

1/2002 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, ELKARTZEKO ESKUBIDEA ARAUTZEN DUENA; 10/1990 Legea, urriaren 15ekoa, KIROLA ARAUTZEN DUENA; 15/2001 Foru Legea, uztailaren 5ekoa, NAFARROAKO KIROLA ARAUTZEN DUENA; eta 1/2014 Foru Lege Dekretua, ekainaren 18koa, Nafarroako Kirolari buruzko uztailaren 5eko 15/2001 Foru Legea aldatzen duena; orobat DATU PERTSONALAK BABESTEAren arloan dagoen araudia eta bereziki indarrean dena.

Bere bazkideen eta erabiltzaileen datu pertsonalak tratatzeko orduan gardentasunarekin eta legezkotasunarekin konprometituta eta Datu Pertsonalak Babesteko Erregelamendu Orokorra indarrean sartuz geroztik, Pribatutasun Politika aldatu dugu aipaturiko araudiaren eskakizunetara egokitzeko, xedea izanik UDC TXANTREA KKEk kontrolatu eta prozesatzen dituen datu guztiek pribatutasun eta segurtasun neurri nahikoak betetzen dituztela bermatzea, orobat erakustea legeak dakartzan betebehar guztiak betetzen ditugula.

Alde horretatik, hona hemen datu pertsonalak tratatzeko eta babesteko politikak direla-eta lege aldetik daude eskakizunik esanguratsuenak:

1.- DATUEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

NORTASUNA: UDC TXANTREA KKE

IFK: G31058670.

Posta-helbidea: IMARKOAIN zk/g, IRUÑEA – 31015 (NAFARROA)

Telefonoa: 948124500

Helbide elektronikoa: gerencia@udctxantreakke.com

DATUAK BABESTEAREN ARLOKO ORDEZKARIA:

CONSULTING & STRATEGY GFM S.L. (GFM ZERBITZUAK) ESTRELLA ENPRESA PARKEA, BERROA KALEA 4, 31192 , TAXOARE (Nafarroa)

Helbide elektronikoa: dpo@gfmservicios.com

2.- DATU PERTSONALEN TRATAMENDURAKO XEDEAK

UDC TXANTREA KKE entitateak bazkideen eta erabiltzaileen datu pertsonalak tratatzen ditu bere zerbitzuak behar bezala emateko eta estatutu sozialen artikuluan ezarriak dauden lege xedeak betetzeko, orobat haren osagarri den Klubaren Erregelamenduan datozenak betetzeko, zehazki:

2.1 KIROL XEDEAK: Klubak antolatutako eta/edo sustatutako jardueren garapenerako behar direnak.

2.2. KULTUR XEDEAK: antzeko izaera duen beste edozein jarduera sozial sustatu eta praktikatzearekin loturikoak.

2.3. AISIAKO XEDEAK: bazkideen festen ospakizunarekin, dantzaldiekin, afariekin eta antzeko izaera duen beste edozein jarduera sozialekin loturikoak.

2.4. XEDE SOZIALAK: horretaz gain, entitateko bazkide izaerarekin loturiko helburuen gapenerako beharrezko diren tratamenduen xede guztiak ere ezartzen dira, zeinak araututa baitatoz estatutu sozialen artikuluetan:

2.4.1 Bazkideen eskubideak:

A) Bizitza sozialean parte hartzea, iritziak libreki adierazteko bide arautu batekin.

B) Klubaren jardueretan eta haren gobernu eta ordezkaritza organoetan parte hartzea, boto eskubidea erabiltzea, orobat Batzar nagusian bertaratzea eta estatutuekin bat etorriz gaitasun osoz obratzea

C) Klubetik libreki bereiztea.

D) Klubaren organoen osaerari buruz informatua egotea.

E) Jarduerak, akta liburuak, estatutuak eta kontuen egoera ezagutzea.

F) Diziplina neurriak hartu aurretik entzuna izatea eta neurriok zergatik hartuak izan diren jakitea (zigorra erabakitzen denean motiboak adierazita), hori guztia barne araudi diziplinarioarekin bat etorriz.

G) Klubeko organoek erabakitakoaren aurka egitea legearen edo estatutuen kontrakoak direla uste bada.

2.4.2 Bazkideen betebeharrak:

A) Klubaren xedeekin bat egitea eta horiek erdiesten laguntzea

B) Kuotak, zerga bereziak eta bestelako ekarpenak ordaintzea, estatutuetan datorrena betez.

C) Estatutuetan eta erregelamenduetan xedaturiko betebeharrak betetzea.

D) Klubaren gobernu organoak eta ordezkaritzak behar bezala harturiko erabakiak onartzea eta betetzea.

2.5. Klubak bazkideentzat eta erabiltzaileentzat dituen zerbitzuak ematea eta kudeatzea; hor sartzen da klubak bazkideentzat eta erabiltzaileentzat dituen jarduerak eta zerbitzuak kudeatu, mantendu, garatu eta betetzeko behar diren datuen tratamendua, besteak beste:

2.5.1. Aseguruak kontratatzeko eta aseguruarekin estalitakoa betetzeko datu kalteberen tratamendua (osasun datuak).

2.5.2. Klubaren zerbitzuen eta jardueren fakturazioa; hor sartzen dira bazkideetatik edo erabiltzaileetatik datorren kuota edo sarrera mota oro.

2.5.3. Beste entitate eta organismo batzuekin dagoen kolaborazioa gauzatzeko behar direnak, orobat garapen sozialeko ekimenen sustapena eta partaidetza gauzatzeko behar direnak ere.

2.6. Lege betebeharrak betetzea.

2.7. Klubaren zerbitzuen eta jardueren gainean bazkideak eta erabiltzaileak informatuak izatea, webgunearen, aldizkariaren edo antzeko beste euskarri batzuen bitartez, orobat beste entitate kolaboratzaile batzuek sustatutako eta/edo emandako zerbitzuen eta jardueren gaineko informazioa igortzea, betiere araudiak betez.

2.8. UDC TXANTREA KKEk programatutako edo parte hartutako eta bazkideak eta erabiltzaileak agertzen direneko jardueren eta zerbitzuen irudiak publikatzea.

Klubaren jardueren edo zerbitzuen irudiak direnean, adingabeak agertzeko baimen espresa eskatuko zaie horien guraso-ahala dutenei edo legezko tutore direnei.

3.- DATUEN JATORRIA

UDC TXANTREA KKEn tratatzen ditugun datu pertsonalak interesdunak berak, gurasoek edo legezko tutoreek emanak dira. Datuok hirugarrenen bidez jaso badira, kluba ziurtatuko da baimena dagoela horiek tratatzeko eta lagatzeko.

Datu kategoria hauek tratatzen dira:

⬥ Nortasun datuak, irudiak eta bideoak barne.

⬥ Izaera pertsonala dutenak.

⬥ Datu biometrikoak.

⬥ Posta helbideak eta helbide elektronikoak.

⬥ Datu ekonomikoak.

⬥ Bankuko datuak.

Kategoria bereziko datuak nola tratatzen diren: osasun egoerari erreferentzia egiten dioten datuak, medikamentu tratamendua, alergiak/intolerantziak eta dieta bereziak.

Hortaz, UDC TXANTREA KKEko erabiltzaileak dira erantzule eta haiek bermatzen dute, nolanahi ere, emandako datu pertsonalak zehatzak eta egiazkoak direla eta indarrean daudela.

4.- DATUEN KONTSERBAZIOA

Emandako datu pertsonalak behar diren artean kontserbatuko dira horiek jaso diren xedeak betetzeko, eta gorde egingo dira legeak ezartzen duen denboran, UDC TXANTREA KKEren lege betebeharrak betetzeko; eta bazkide izateari uko egin eta klubeko bazkide izatetik eratorritako ekintzak preskribatu bitarte ere gordeko dira.

Interes legitimoa berariazko baimenaren bidezkoa den tratamenduen kasuetan (jakinarazpen komertzialak, hirugarrenen ekitaldiak, babesleen promozioak, irudi eta datu identifikatiboen publikazioak webguneetan eta sare sozialetan), orobat adingabeen datu pertsonalak diren kasuetan, pertsonaren datuak kontserbatu egingo dira haiek ezabatzeko, ahazteko eta xedea mugatzeko eskubideak erabili artean.

Bazkideek informazio gehiago eska dezakete KLUBeko datu pertsonalen kontserbazio epeen gainean, gerencia@udctxantreakke.com helbidera idatzita edo “GFM SERVICIOS” sailera idatzita, dpo@gfmservicios.com.

5.- LEGITIMAZIOA. DATUAK ERABILTZEKO GAIKUNTZA EMATEN DUEN LEGEZKO TITULUA

UDC TXANTREA KKEk datuak tratatzeko legitimazioa lortuko du Datuak Babesteko Europako Erregelamendu Orokorreko 6. artikuluan (datu arruntei buruzkoan) datozenak beteta, edo, datu kategoria berezien kasuen, Erregelamendu horren 9. artikuluan datozenak beteta; alde horretatik, datuen titularra informatu egingo da zerbitzu bakoitzean aplikatuko diren zilegitasun tituluen gainean.

Hortaz, datuen tratamenduaren oinarri juridikoak izango dira:

5.1.- Bazkideak KLUBarekin duen erlazioa betetzea, exekutatzea eta kontrolatzea, estatutu sozialetako artikuluek bazkide izaera arautzen duten bezala, orobat horiek garatzen dituen Erregelamendua betez.

5.2 UDC TXANTREA KKEk datu pertsonalak tratatzeko duen interes legitimoa, Klubak dituen xedeak betetzeko, zeinak zerrendatuta baitaude agiri honen 2. atalean, orobat interesdunaren bazkide izaeratik eratortzen direnak betetzeko, “Bazkideen” estatutu sozialetan araututa gelditu den bezala. Hala berean, bazkidea informatua edukitzeko, edozein komunikabideren bitartez (posta arrunta, elektronikoa, telefonoa, beste komunikabide elektroniko batzuk, eta abar) UDC TXANTREA KKEren eta haren entitate kolaboratzaileen jardueren eta zerbitzuen gainean informatua edukitzeko.

Interes legitimoan oinarritutako edozein tratamendu UDC TXANTREA KKEk gauzatuko du datu pertsonalen, ohorearen eta intimitate pertsonalaren eta familiakoarenaren babeserako eskubidea errespetatuz, eta behar diren neurriak hartuko dira errespetu hori bermatzeko.

5.3 Aisiako eta kirolerako entitate sozial gisa, KLUBari aplika dakizkiokeen legezko betebeharrak betetzea. Erakunde horrek, gainera, elkarteen eta kirol kluben araudi espezifikoa bete behar du.

Edonola ere, kontuan izan behar du beti gauza daitekeela jakinarazpen komertzialak jasotzearen aurkako eskubidea (aurrerago deskribatuko den moduan).

5.4 Bazkideak, erabiltzaileak eta, hala badagokio, guraso-ahalaren titularrak edo adingabearen legezko tutoreak emandako berariazko baimena, eskatzen diren helburuetarako, zehazki, honako hauekin zerikusia duten tratamenduetarako: adingabeen datuak eta horiek erabiltzeko baimena, irudiak eta bideoak komunikabide korporatiboetan argitaratzea (hala nola webgunea, sakelako aplikazioa, sare sozialak, aldizkariak, buletinak, klubeko buletinak eta aldizkariak, hirugarren erakundeei datuak lagatzea eta osasun datuen tratamendua).

Ondorio hauetarako, adingabetzat hartzen dira 14 urte bete ez dituzten adingabeak (DBLOren 13.1 artikulua), salbu eta informazioaren gizarteko zerbitzuen zuzeneko eskaintzarekin lotutako tratamenduetarako; kasu horretan, beharrezkoa izango da 16 urtetik beherakoen guraso-ahala dutenen baimen espresa edo legezko tutoreak direnena (DBEOren 8. artikulua).

Oraingo DBEO indarrean sartu aurretik emandako baimenak baliozkotzat joko dira, baldin eta haren betekizunak betetzen badituzte. Kasu horretan, datuak tratatzen jarraitzeko aukera emango da, adostasun hori berariaz ezeztatzen ez den bitartean, eta berariaz ezeztatu aurretik datuak tratatzeko zeukan zilegitasuna mantenduko da.

6.- NORI JAKINARAZTEN ZAIZKION ZURE DATUAK

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugun artean, UDC TXANTREA KKEk ez dizkio inori lagako, salbu eta legea betetzeko edo xede bat betetzeko ez bada edo beharrezkoa suertatzen denean aurretik baimena eskatu ez bada; alde horretatik, baimena ez emateak nolako ondorioak izan ditzakeen jakinaraziko zaizu, eta, zehazki, KLUBak dagokion zerbitzua edo jarduera emateko duen ezintasuna.

Jarduerak gauzatzeko eta zerbitzuak emateko, baliteke datuak jakinarazi behar izatea tratamenduaren arduradun gisa isilpekotasun eta segurtasun baldintzetan aritzen diren zerbitzu informatikoko enpresei.

Honako hartzaile hauei jakinaraziko zaizkie datuak:

⬥ Arloan eskumena duen administrazio publikoari, lege betebeharrak betetzeko.

⬥ Kirol federazioei, lehiaketa ofizialetan eta amateurretan parte hartzeko.

UDC TXANTREA KKErekin erlazionatuta dauden enpresei: aholkularitza, informatika, sorospena, zaintza, jarduera begiraleak, sarbide kontrolak, zerga eta lege aholkulariak, abokatuak, hori guztia Klubari eta Bazkideari zerbitzu emateko xedez.

⬥ Elkarrekikotasuna duten klubak, bazkidearen onurarako izango diren elkarrekikotasun-hitzarmenak kudeatzeko xedez.

⬥ Nafarroako Kirol Erakundeen Elkarteak, bazkideentzako onurak eskuratzeko xedez.

Era berean, behar bezalako zerbitzua emateko eta Klubak bazkideekin eta erabiltzaileekin duen harremana kudeatzeko, baliteke tratamenduaz arduratzen direnek eta/edo profesional espezializatuek datuetara sartu behar izatea edo haiek tratatu behar izatea.

7.- DATU TRANSFERENTZIARIK BESTE HERRIALDE BATERA

Ez dago aurreikusia daturik transferitzea beste herrialde batera.

8.- ESKUBIDEAK

UDC TXANTREA KKEk datu pertsonalen tratamenduari loturiko honako eskubide hauek errazten dizkie interesdunei:

⬥ Datu pertsonaletara sartzea eskatzeko eskubidea.

⬥ Hura zuzentzea eta ezabatzea eskatzeko eskubidea.

⬥ Tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea.

⬥ Tratamenduaren aurka egiteko eskubidea.

⬥ Datuak eramateko eskubidea.

⬥ Emandako baimena kentzeko eskubidea.

Edozeinek du eskubidea jakiteko UDC TXANTREA KKEk berari dagokion daturik erabiltzen ari ote den. Horretarako, eskubidea izango du interesdunaren datu pertsonaletara sartzeko, orobat zehatzak ez diren datuak zuzentzeko eta, hala denean, ezabatzea eskatzeko, noiz eta, besteak beste, datuok beharrezkoak ez direnean jaso zireneko xedeak betetzeko.

Baldintza jakinetan, interesdunek mugak jartzea eska dezakete beren datuen tratamenduari; kasu horretan, bakarrik kontserbatuko dira erreklamazioak egiteko edo defendatzeko. Baldintza jakin batzuetan eta egoera bereziren bat dutela eta, interesdunak datuak tratatzearen aurka suerta daitezke.

Kasu horretan, UDC TXANTREA KKEk datuak tratatzeari utziko dio, salbu eta gainetik dauden legezko motiboen kasuan edo erreklamazio posibleen gauzapena edo defentsa egiteko orduan.

Baimena eman badu xede jakin baterako, interesdunak eskubidea du edozein unetan kentzeko baimen hori, kendu aurretik emandako baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean eraginik izan gabe.

Alde horretatik, idatzi bat igortzen ahalko duzu UDC TXANTREA KKEren bulegoetara (IMARKOAIN, zk/g 31015 IRUÑEA, NAFARROA) edo mezu elektroniko bat igorri gerencia@udctxantreakke.com helbidera. Nolanahi dela ere, eskubidea erabiltzen duenak bere nortasuna egiaztatu beharko du NAN, AIZ, pasaportea edo antzeko agiriren baten kopia igorrita, bi aldeetatik.

Datuen babesaren arloan, eskubideak bete ez zaizkizula edo urratu zaizkizula sumatzen baduzu, erreklamazio bat aurkez diezaiokezu kontrol agintaritzari, Datuak Babesteko Agentzia eskudunari haren webgunearen bitartez, www.agpd.es.

Aurretik, erreklamazio bat aurkezten ahalko duzu Datuak Babesteko Ordezkaritzan, dpo@gfmservicios.com helbide elektronikoan, eta horrek gehienez ere bi hilabeteren barrenean ebatziko du erreklamazioa.

DATUAK BABESTEKO ORDEZKARITZARI BURUZKO INFORMAZIOA.

Hasieran jakinarazi dizugun bezala, UDC TXANTREA KKEk (Datuak Babesteko Europako Erregelamendu Orokorra betez) Datuak Babesteko Ordezkaritza bat du, eta hura arduratuko da pertsonenganako errespetuz informazio pertsonala zaintzeaz eta kudeatzeaz eta datuak babesteko araudia betetzeaz. Alde horretatik, kontaktatu dezakezu CONSULTING & STRATEGY GFM SL enpresarekin (GMF SERVICIOS), haren egoitzan (LA ESTRELLA ENPRESA PARKEA, BERROA KALEA 4 – 31192 TAXOARE, NAFARROA), edo mezu elektroniko bat idatzi dpo@gfmservicios.com helbidera.

9.- SEGURTASUN NEURRIAK

Ezarriak dauden segurtasun neurriek bat egiten dute EB 2016/679 DBAOn datozenekin, eta deskribatuta datoz UDC TXANTREA KKEren datuak babesteko politika eta informazio-segurtasuna osatzen duten agiriekin..

10.- INDARREAN SARTZEA ETA APLIKATZEA

Pribatutasun politika hau indarrean sartu zen DBAOren egun berean, 2018ko maiatzaren 25ean, eta haren aplikazioa berehalakoa izan da, aurretik UDC TXANTREA KKEk datuak eta pribatutasuna babesteko zituen politika guztiak ordezkatuz; dena den, araudi honetan kontuan hartzen ez diren alderdietarako aurrekoa errespetatuko da, baldin eta haren aplikazioak aipaturiko DBAOn datozen arauak urratzen ez baditu.

Iruñean, 2018ko maiatzaren 25ean.

SEÑALAMIENTOS DEPORTIVOS

FECHAS, HORARIOS y LUGARES en los que se celebrarán los ENCUENTROS DEPORTIVOS
PROGRAMADOS para nuestras SECCIONES DEPORTIVAS.

BALDINTZA OROKORRAK

Udako denboraldirako bakarrik erabiliko da, modalitate hauetan:

 • 15 eguneko uda abonua: Klubean 15 egunez jarraian sartzea aktibazio datatik aurrera.

 • 30 eguneko uda abonua: Klubean 30 egunez jarraian sartzea aktibazio datatik aurrera.

 • Denboraldi osoko uda abonua: Klubean sartzea udako denboraldi osoan.

Abonua izenduna eta besterenezina da. Abonu bat erosten duten 12 urtetik beherakoek klubean sartu beharko dute heldu batek lagunduta, klubaren araudia betetzeaz arduratuko dena.

ABONUAK EROSTEA

PREZIOAK

MOTA
PREZIOA
IRAUPENA
HELDUA (+18) 15 EGUN
116 €.
Aktibazio egunetik 15 egun jarraian
HELDUA (+18) 30 EGUN
231,39 €.
Aktibazio egunetik 30 egun jarraian
HELDUA (+18) UDA OSOA
450,76 €.
Udako demboraldia (ekainaren 10etik irailaren 10era)
GAZTEA (10-17) 15 EGUN
92,56 €.
Aktibazio egunetik 15 egun jarraian
GAZTEA (10-17) 30 EGUN
185,11 €.
Aktibazio egunetik 30 egun jarraian
GAZTEA (10-17) UDA OSOA
300,51 €.
Udako demboraldia (ekainaren 10etik irailaren 10era)
HAURRA (1-9) 15 EGUN
58,30 €.
Aktibazio egunetik 15 egun jarraian
HAURRA (1-9) 30 EGUN
116 €.
Aktibazio egunetik 30 egun jarraian
HAURRA (1-9) UDA OSOA
180,30 €.
Udako demboraldia (ekainaren 10etik irailaren 10era)

ARAUDI OROKORRA

Gure klubean aplikatu beharreko araudi orokorra, bazkideei zein bazkide ez direnei eragiten diena.

U.D.C. Txantrea K.K.E

Txantrea Kirol eta Kultur Elkartea

Edukien Taula

01. DE LA APERTURA Y CIERRE DE LAS INSTALACIONES

Horarios y fechas de la temporada de verano

La temporada de verano comenzará el segundo fin de semana de junio y finalizará el segundo fin de semana de septiembre. El club permanecerá abierto de 7.30 a 23.00.
Las piscinas cubiertas, hidromasaje y saunas se cerrarán del 1 de julio al 31 de agosto.

02. DE LAS PERSONAS NO SOCIAS

El acceso por parte de las personas no socias a los espacios deportivos reservados únicamente a los socios y socias dará lugar a un apercibimiento por parte del personal de la instalación y, en el caso de reincidir en la falta, se le negará el acceso a la instalación sin derecho a devolución del importe satisfecho por la persona no socia.

2.1 – Entradas a cenas, comidas y eventos según la siguiente normativa en temporada de verano:

Las personas no socias podrán entrar a las instalaciones de lunes a domingo a partir de las 21:00 pagando la entrada de 3€. Máximo 3 no socios/as por cada socio/a.

03. NORMATIVA SOBRE EL USO DE LAS INSTALACIONES

1. Obligaciones de los usuarios y usuarias

Están sujetos al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1.1 – Usar las instalaciones y servicios correcta y adecuadamente.

1.2 – Guardar el debido respeto a las personas socias o usuarias, necesario para la buena convivencia.

1.3 – Satisfacer puntualmente las cuotas establecidas, así como la reserva de horarios, previamente concedida.

1.4 – Acatar y cumplir cuantas normas e instrucciones dicten respecto del uso de las instalaciones.

1.5 – Cumplir con las sanciones que imponga el Club a propuestas de la Junta Directiva.

1.6 – Las personas adultas velarán por la seguridad de los menores de edad a su cargo dentro de las Instalaciones.

1.7 – Los usuarios y usuarias mayores de edad serán responsables del incumplimiento de las normas del presente reglamento y de las infracciones definidas en el mismo cometidas por los menores de edad a su cargo.

1.8 – Los usuarios y usuarias asumirán las pérdidas de objetos personales que se produzcan en las instalaciones como consecuencia de su desaparición, extravío o deterioro de los mismos.

1.9 – Los usuarios y usuarias de las Instalaciones deberán cumplir escrupulosamente con su horario, debiendo calcular el tiempo que estimen necesario para uso de duchas y vestuarios, al objeto de no sobrepasar el horario de cierre en ningún momento.

1.10 – Los usuarios y usuarias serán responsables de los daños y perjuicios que por su mala intención o descuido ocasionen durante su estancia en las Instalaciones, tanto a estas mismas como a terceros.

1.11 – Presentar el carné o código QR para acceder a las instalaciones y cuando lo solicite el personal de la instalación. El no presentar el carné o código QR para acceder a las instalaciones implica la prohibición de acceso a las mismas por el personal del Club.

1.12 – Por motivos de higiene queda terminantemente prohibido afeitarse, depilarse, hacerse la manicura, pedicura u acciones similares en la instalación.

1.13 – Está prohibido comer y fumar en toda la instalación excepto en las zonas habilitadas para ello.

1.14 – Está prohibido el uso de bombonas de gas en las instalaciones.

2. Área de servicios

Se incluyen en el área denominada de servicios la zona de portería, taquillas, duchas, servicios y botiquín.

2.1. – Los usuarios y usuarias ayudarán a mantener la instalación limpia, colaborando con los empleados, utilizando papeleras que se hayan repartido por todas las zonas de la instalación.

2.2 – No se podrá fumar en ninguna dependencia de las Instalaciones a excepción de la zona de solárium, terraza del bar y asadores, y siempre manteniendo la distancia adecuada.

2.3 – Los usuarios y usuarias deberán respetar y cuidar todo el mobiliario, bancos, jardines, arbolado, etc.

2.4 – Los usuarios y usuarias respetarán los horarios de funcionamiento de la instalación, atendiendo a las indicaciones de los empleados en este sentido.

2.5 – La utilización de las taquillas, por parte de los usuarios y usuarias de las Instalaciones, será obligatorio a fin de dejar los bancos libres mientras se utilizan los espacios deportivos.

2.6 – Existirá un servicio de botiquín a disposición de los usuarios y usuarias, atendido por personal especializado (en horario de baño de las piscinas).

2.7 – En la zona de vestuarios y duchas será obligatorio el uso de chancletas por motivos de higiene.

2.8 – Con el objeto de guardar y respetar la intimidad de las personas usuarias, queda terminantemente prohibida la utilización de cámaras fotográficas o de vídeo, incluidos los teléfonos móviles, PDA u otros dispositivos que incorporen dicha función en todas las estancias en las que se pueda invadir la intimidad de las personas. Queda terminantemente prohibida la captación de imágenes en vestuarios, baños, saunas y estancias similares. En el resto de espacios comunes se podrán tomar imágenes de carácter privado salvo que se indique lo contrario por las personas objeto de las imágenes.

2.9 – No se permite el acceso de patines, bicicletas o similares en la zona de vestuarios, se habilitará una zona adecuada para ellos en la entrada de las instalaciones.

3. Acceso a las instalaciones

El acceso a las instalaciones de UDC TXANTREA KKE se realizará por la puerta principal, donde está situada la portería de entrada y control de la misma e información sobre las instalaciones y actividades. Esta ubicación se rige por las siguientes normas:

3.1 – Permanentemente permanecerá una persona responsable de este servicio.

3.2 – Los usuarios y usuarias al entrar en las instalaciones deben enseñar su carné o código QR habilitado por el Club y pasarlo por el lector de código o el sistema que sea determinado por el Club para su identificación personal. El carné o código QR es un documento personal e intransferible.

3.3 – Las reservas de instalaciones se realizarán on line, desde la página web en el área socios/as o desde la aplicación facilitada en el horario establecido. Así mismo, se abonarán los pagos establecidos por el uso de determinadas instalaciones.

4. Piscinas de nado

Los usuarios y usuarias utilizarán las piscinas (climatizada interior y piscinas descubiertas olímpica, recreo y chapoteo) con fines de baño, natación y en su caso competición; cada una de estas zonas quedará perfectamente delimitada en la piscina. En las piscinas, el socorrista, (así como el personal que trabaja en la instalación) es el máximo responsable del funcionamiento de las mismas, debiendo hacer cumplir las normas dictadas por el Club, con el único objetivo de hacer un uso racional de las instalaciones y de velar por la seguridad de todos los bañistas. Los socorristas tienen autoridad para llamar la atención a las personas que hagan mal uso de las instalaciones, y en último extremo expulsarlos de la piscina por motivos de alteración, mal uso del equipamiento y riesgo para la integridad física de los usuarios y usuarias. Las funciones y obligaciones de los socorristas son las de vigilar por la seguridad de todos los bañistas; los padres o tutores legales de los niños y niñas menores de edad son los máximos responsables de sus hijos e hijas (máxime si estos no saben nadar). El personal del club tiene la facultad para llamar la atención (o expulsar de la instalación) sobre aquellos usuarios y usuarias cuyo comportamiento sea motivo de apercibimiento por motivos de falta de respeto a los demás.

4.1 – Piscina cubierta, zona de acceso y estancia.

4.1.1 – Apertura y cierre. Los días de apertura y el horario se regulará por el Club.

4.1.2 – La capacidad máxima de la piscina cubierta es de 52 personas.

4.1.3 – Reserva previa. La reserva se realizará on line, desde la página web en el área socios/as o desde la aplicación facilitada en el horario establecido. La reserva podrá realizarse 36 horas antes, y podrá cancelarse hasta el inicio de la reserva.

4.1.4 – Las reservas serán de media hora y cada usuario podrá realizar 2 reservas por día.

4.1.5 – La calle 6 tiene dos usos: de nado y lúdico.

   • Uso lúdico: Los horarios establecidos son de 17:00 a 19:00 de lunes a viernes y fines de semana y festivos, completos. El aforo será de 8 personas como máximo.
   • Uso de nado: Resto. El aforo será de 4 personas como el resto de calles.

4.1.6 – El usuario o usuaria no podrá acceder a la piscina con ropa y calzado de calle.

4.1.7 – Para acceder al vaso de agua es obligatorio la ducha previa.

4.1.8 – Es obligatorio el uso del gorro y de chancletas de baño en la piscina climatizada, no así en las exteriores.

4.1.9 – Está prohibido correr, saltar, empujar y cualquier acción que pueda molestar o poner en peligro a los demás usuarios y usuarias, y en general cualquier acción que pueda incomodar al resto de personas. Tampoco se puede comer en el recinto de piscinas ni utilizar cualquier elemento u objeto de vidrio u otro objeto astillable.

4.1.10 – Está prohibido tirarse de cabeza, tanto en las piscinas interiores como exteriores.

4.1.11 – Está prohibido introducir balones, colchonetas u otros objetos que puedan molestar a los demás usuarios y usuarias (aletas, gafas de buceo, etc.); excepto en jornadas concretas para el desarrollo de jornadas recreativas o cursos específicos organizadas desde la instalación deportiva. Si se permiten en cambio las gafas de nadador. Corresponderá al personal encargado de la piscina el decidir prestar material acuático a los usuarios y usuarias para su uso recreativo en función de las circunstancias particulares que en ese momento se den en el recinto acuático (nº de usuarios y usuarias, necesidad de material, etc.)

4.1.12 – Está prohibido introducir a la instalación sillas, tumbonas….

4.1.13 – Está terminantemente prohibido escupir, orinar y en general cualquier acción que produzca un deterioro de la calidad del agua.

4.1.14 – Está prohibido la utilización de ropa interior en las piscinas de nado.

4.2 – Cursillos y entrenamientos

Los usuarios y usuarias que están adscritos a alguna actividad programada por el Club, atenderán a los consejos y órdenes dadas por los monitores, acerca del desarrollo de aquellos y del uso de las instalaciones, respetando el presente reglamento y la normativa vigente.

4.3 – Piscinas al aire libre

4.3.1 – La capacidad máxima de la piscina olímpica es de 525 personas, y de la piscina mediana de 160 personas.

4.3.2 – Al recinto de la piscina, está prohibido entrar vestido y con bolsos.

4.3.3 – Es obligatorio ducharse antes del baño.

4.3.4 – Si el acceso a la piscina está cerrado, queda terminantemente prohibido su paso. Si cae algún objeto como balones, etc., se avisará al personal de mantenimiento para su recogida. De otra forma, la socia o socio que incumpla esta norma será sancionado.

4.3.5 – En la piscina queda prohibido jugar con pelotas, colchonetas, zambullirse bruscamente y en general cualquier actividad que entrañe riesgo o molestias para el resto de los usuarios y usuarias.

4.3.6 – En caso de tormenta debe abandonarse los vasos exteriores de manera inmediata a indicación del personal de socorrismo.

4.3.7 – Deberán seguirse en todo momento las instrucciones y normas que determinen los encargados de mantenimiento y los socorristas, ya que tienen delegada la potestad de vigilancia e inspección.

4.3.8 – La piscina mediana permanecerá cerrada de 14:00 a 14:15 para cambio de socorristas.

4.4 – En cuanto a la piscina infantil:

4.4.1 – La piscina infantil no dispone de servicio de socorrismo.

4.4.2 – Todas las personas menores deben hacer uso de la misma bajo vigilancia expresa de una persona adulta responsable.

4.4.3 – Se recuerda que la piscina infantil es una piscina de chapoteo y la responsabilidad de los/as niños/as recae sobre padre/madre o/y tutores legales.

4.4.4 – Los responsables del niño o niña cuidarán de que los peques no hagan sus necesidades en la piscina.

4.4.5 – Es obligatorio ducharse antes del baño.

4.4.6 – La edad máxima de utilización es de 6 años.

5. Piscina de hidromasaje

5.1 – Reserva previa.Las reservas se realizarán on line, desde la página web en el área socios/as o desde la aplicación facilitada en el horario establecido. La reserva podrá realizarse 36 horas antes, y podrá cancelarse hasta el inicio de la reserva.

5.2 – El tiempo de utilización será de media hora.

5.3 – Edad mínima. El uso de estos espacios queda restringido a personas mayores de 16 años. Las menores deben ir acompañadas siempre de una persona adulta responsable.

5.4 – Los horarios establecidos sin sistema de burbujas para los bebés, será los sábados de 17:00 a 19:00 y los domingos de 10:00 a 12:00.

5.5 – La capacidad máxima de la piscina de hidromasaje es de 20 personas.

5.6 – Por motivos de higiene es obligatorio acceder a estos espacios con chancletas, así como el uso de toallas en los mismos. Queda prohibido el acceso a estos espacios con mochilas, bolsos o ropa de calle.

5.7 – Queda terminantemente prohibido la manipulación de cualquier accesorio; temperatura, sondas, piedras, etc. En caso de duda o aclaración deberán dirigirse al personal de la instalación.

5.8 – Se aconseja: Tiempo aconsejable de 10 minutos.

5.9 – No es aconsejable su uso para mujeres embarazadas.

5.10 – Queda terminantemente prohibido la reserva de tumbonas con antelación a su uso. Es obligatorio la utilización de toalla.

5.11 – Queda prohibido afeitarse, depilarse, etc, así como comer o cualquier acto que produzca residuos…

5.12 – La persona responsable de la correcta utilización de las piscinas de hidromasaje es el socorrista. Por lo tanto, deben seguir todas las recomendaciones y sugerencias que haga a los usuarios y usuarias.

6. Sauna

Indicaciones:
Además de por su uso lúdico, está recomendado su uso en casos de reumatismos crónicos, resfriados leves, estrés, asma, broncopatías diversas leves, acné, complemento del tratamiento contra la obesidad y contracturas musculares.

Contraindicaciones:

No está indicada en casos de hipertensión arterial severa, hipotensión arterial, enfermedades cardiovasculares, fiebre, epilepsia, anorexia, cólicos nefríticos, enfermedad bronquial severa, embarazo, varices y después de ingerir bebidas alcohólicas.

Queda prohibido su uso a personas que padezcan enfermedades infecciosas transmisibles.

Recomendaciones:

No hacer uso de la sauna tras comidas copiosas. Se recomienda esperar al menos 2 horas. Finalizada la sesión, se recomienda tomar una ducha primero templada y luego más fría, haciendo un descanso de 5 a 10 minutos. Salga de la sauna si en cualquier momento de la sesión se encuentra mareado, con náuseas o siente malestar y avise al personal de inmediato. Hidratarse adecuadamente antes y después de la sesión.

Normas de uso:

6.1 – Reserva previa.Las reservas se realizarán on line, desde la página web en el área socios/as o desde la aplicación facilitada en el horario establecido. La reserva podrá realizarse 36 horas antes, y podrá cancelarse hasta el inicio de la reserva.

6.2 – Es obligatorio ducharse con agua caliente y jabón y secarse antes de hacer uso de la sauna.

6.3 – Entrar únicamente con chancletas y toalla.

6.4 – No está permitido afeitarse o depilarse dentro de la sauna.

6.5 – La edad mínima para su utilización es de 16 años.

7. Zonas verdes

7.1 – Se prohíbe: Se prohíbe: Utilizar calzado que deteriore dicha zona, comer, pasear silletas, la práctica de deportes, peinarse e invadir el espacio con objetos voluminosos como sombrillas, tiendas iglú o similares. Se observarán las normas elementales de higiene. Asimismo, se prohíbe el uso de aparatos de música ajenos a las instalaciones que puedan molestar a los demás usuarios/as.

7.2 – No se permite introducir recipientes de cristal, astillables o que puedan romperse y provocar daños a los usuarios y usuarias.

8. Gimnasio

8.1. – El acceso y uso de las instalaciones está reservado a los socios y socias previo pago de la cuota correspondiente.

8.2 – La capacidad máxima por reserva será de 25 personas.

8.3 – Se activará el carné o código QR de socio para el acceso y salida de la sala y el uso de dicho carné o código QR será obligatorio, personal e intransferible.

8.4 – Es obligatorio coger cita previa, las reservas se realizan on line, desde la página web en el área socios/as o desde la aplicación facilitada en el horario establecido. Cada reserva será de 0,5 horas y se permitirán hasta 3 reservas consecutivas. Las reservas se podrán anular hasta el inicio de la reserva.

8.5 – Se prohíbe el uso del gimnasio a menores de 16 años (exceptuando menores con justificante médico que así lo requiera y siempre acompañado de una persona socia adulta).

8.6 – La cuota mensual será la que determine la Junta Directiva.

8.7 – Las bajas habrá que notificarlas antes del 28 del mes anterior.

8.8 – En aquellos casos en los que se dé de baja y se solicite una nueva alta, se abonará la cantidad de 15€ en concepto de renovación más la cuota mensual. Se exceptúan los casos en los que el alta o baja del gimnasio sea por prescripción médica y esté debidamente justificado.

8.9 – Los recibos devueltos tienen un recargo determinado por la Junta directiva que se abonarán junto con la cuota. El acceso a la sala de musculación quedará suspendido hasta quedar al corriente de pago.

8.10 –Es obligatorio el uso de toalla, ropa y calzado deportivo y es recomendable hidratarse durante las sesiones.

8.11 – Se prohíbe la comercialización y ejecución de entrenamientos personales por los socios en las instalaciones.

8.12 – Se deberá ser cuidadoso/a y respetuoso/a en el uso de las instalaciones y su equipamiento. Una vez finalizado el ejercicio, las máquinas y los espacios utilizados deben quedar limpios y disponibles para otros usuarios.

8.13 – Al finalizar el ejercicio, todos los aparatos de musculación deben guardarse en sus correspondientes soportes. Las barras y los discos deben descargarse y colocarse en su lugar. No está permitido sacar ningún elemento del gimnasio fuera del mismo.

8.14 – No se permite introducir bebidas en envases de cristal, y está prohibido el uso y consumo de sustancias estupefacientes, anabolizantes o alcohol.

8.15 – Las taquillas son de uso limitado al tiempo de la utilización de la sala y funcionan con una moneda de 1€. La pérdida de la llave tendrá un coste de 8€ a pagar en el momento.

8.16 – Todos los objetos personales deben guardarse en las taquillas y cerrar las mismas. El club no se hace responsable de los objetos depositados. Se aconseja no traer objetos de valor.

8.17 – La música será el monitor o monitora de sala o el personal del Club quien la regula. En ningún caso el usuario o usuaria podrá utilizar los equipos del Club sin previa autorización.

8.18 – Durante la temporada de verano, no habrá monitor/a de gimnasio

9. Pista polideportiva y patinódromo

9.1 – El uso y disfrute de la pista polideportiva es libre para todos los socios y las socias que lo deseen fuera del horario de utilización para actividades y entrenamientos programadas por el Club.

9.2 – Las pistas son en principio para la práctica del fútbol pista, fútbol txiki, patinaje y balonmano.

9.3 – El Club podrá determinar el precio a cobrar por el alquiler de la luz.

9.4 – El tiempo de utilización será de una hora. La reserva podrá realizarse 36 horas antes, y podrá cancelarse hasta 2 horas antes, siendo la edad mínima para la reserva de pistas, 14 años. Las personas menores de 14 años que quieran utilizar la pista, deberán hacerlo mediante la reserva de una persona adulta.

9.5 – No se permite introducir recipientes de cristal, astillables o que puedan romperse y provocar daños a los usuarios y usuarias. De igual manera se prohíbe comer y beber dentro del recinto de la pista polideportiva.

9.6 – Es obligatorio utilizarlo con la indumentaria deportiva adecuada (camiseta, pantalón y zapatillas deportivas) y para actividades deportivas, no como sala de juego.

10. Frontón

10.1 – El uso del frontón será siempre bajo reserva previa y previo pago de 1€ por reserva. Las reservas se realizan on line, desde la página web en el área socios/as o desde la aplicación facilitada en el horario establecido.

10.2 – En caso de solicitar el encendido de las luces, se realizará previo pago de 1,5€.

10.3 – Para tener acceso, es imprescindible, vestuario y calzado deportivo (piso de goma).

10.4 – El tiempo de utilización será de una hora. La reserva podrá realizarse 36 horas antes, y podrá cancelarse hasta 2 horas antes, siendo la edad mínima para la reserva de pistas, 14 años. Las personas menores de 14 años que quieran utilizar la pista, deberán hacerlo mediante la reserva de una persona adulta.

10.5 – Una misma persona no podrá jugar más de un partido al día a no ser que la pista esté libre.

10.6 – Las pistas no podrán ser utilizadas por menores de 8 años si no están acompañados por una persona adulta.

10.7 – Se prohíbe la estancia a personas ajenas al partido en el frontón.

10.8 – Se prohíbe introducir balones, patines, etc., y materiales que no estén directamente relacionados con este deporte.

10.9 – No se permite introducir recipientes de cristal, astillables o que puedan romperse y provocar daños a los usuarios y usuarias. De igual manera se prohíbe comer y beber dentro del frontón.

10.10 – El horario será de 08.00 a 22.00 horas.

10.11 – Hasta el inicio de la reserva realizada, esta se podrá anular. En caso de no hacerlo, se cobrará el importe correspondiente de la reserva.

11. Pista de pádel y tenis

11.1 – El uso de las pistas de pádel y tenis será siempre bajo reserva previa y previo pago de 1€ por reserva. Las reservas se realizan on line, desde la página web en el área socios/as o desde la aplicación facilitada en el horario establecido.

11.2 – En caso de solicitar el encendido de las luces, se realizará previo pago de 1,5€.

11.3 – Para tener acceso a las pistas, es imprescindible, vestuario y calzado deportivo (piso de goma).

11.4 – El tiempo de utilización será de una hora en el caso de la pista de tenis y de 1,5 horas en el caso de la pista de Pádel. La reserva podrá realizarse 36 horas antes, y podrá cancelarse hasta el inicio de  la reserva, siendo la edad mínima para la reserva de pistas, 14 años. Las personas menores de 14 años que quieran utilizar la pista, deberán hacerlo mediante la reserva de una persona adulta.

11.5 – Una misma persona no podrá jugar más de un partido al día a no ser que la pista esté libre.

11.6 – Las pistas no podrán ser utilizadas por menores de 8 años si no están acompañados por una persona adulta.

11.7 – Se prohíbe la estancia a personas ajenas al partido en las pistas.

11.8 – Se prohíbe introducir balones, patines, etc., y materiales que no estén directamente relacionados con este deporte.

11.9 – No se permite introducir recipientes de cristal, astillables o que puedan romperse y provocar daños a los usuarios y usuarias. De igual manera se prohíbe comer y beber dentro del recinto de la pista polideportiva.

11.10 – El horario de Pádel será de 8:30 de la mañana a 22:00 horas. Y el horario de la pista de Tenis será de 8:00 de la mañana a 22:00 horas.

11.11- La reserva podrá cancelarse hasta el inicio de la reserva. En caso de no anular, se cobrará el importe correspondiente de la reserva.

12. Squash

12. 1 – El uso de la pista será siempre bajo reserva previa y previo pago de 1,5€ por reserva. Las reservas se realizan on line, desde la página web en el área socios/as o desde la aplicación facilitada en el horario establecido.

12.2 – Para tener acceso a la pista, es imprescindible, vestuario y calzado deportivo (piso de goma).

12.3 –  El tiempo de utilización será de una hora. La reserva podrá realizarse 36 horas antes, y podrá cancelarse hasta el inicio de la reserva, siendo la edad mínima para la reserva de pistas, 14 años. Las personas menores de 14 años que quieran utilizar la pista, deberán hacerlo mediante la reserva de una persona adulta.

12.4 – Una misma persona no podrá jugar más de un partido al día a no ser que la pista esté libre.

12.5 – Las pistas no podrán ser utilizadas por menores de 8 años si no están acompañados por una persona adulta.

12.6 – Se prohíbe la estancia a personas ajenas al partido en las pistas.

12.7 – Se prohíbe introducir balones, patines, etc., y materiales que no estén directamente relacionados con este deporte.

12.8 – No se permite introducir recipientes de cristal, astillables o que puedan romperse y provocar daños a los usuarios y usuarias. De igual manera se prohíbe comer y beber dentro del recinto de la pista.

12.9 – El horario será de 8:30 de la mañana a 21:30 horas.

12.10 – La reserva podrá cancelarse hasta el inicio de la reserva. En caso de no anular, se cobrará el importe correspondiente de la reserva.

13. Mesas ping-pong

13.1 – El uso será siempre bajo reserva previa. Las reservas se realizan on line, desde la página web en el área socios/as o desde la aplicación facilitada en el horario establecido.

13.2 – El tiempo de utilización será de una hora. La reserva podrá realizarse 36 horas antes, y podrá cancelarse hasta 2 horas antes, siendo la edad mínima para la reserva de mesas, 14 años. Las personas menores de 14 años que quieran utilizar las mesas, deberán hacerlo mediante la reserva de una persona adulta.

13.3 – Mediante una fianza de 5€, se facilitará el material correspondiente para jugar. Una vez finalizada la partida y siempre y cuando se devuelva todo el material en correcto estado, se devolverá la fianza depositada.

13.4 – Una misma persona no podrá jugar más de un partido al día a no ser que la cancha esté libre.

13.5 – Las pistas no podrán ser utilizadas por menores de 8 años si no están acompañados por una persona adulta.

13.6 – El horario será de 8:00 de la mañana a 22:00 horas.

14. Botxas

14.1 – El uso será siempre bajo reserva previa.

14.2 – El tiempo de utilización será una hora (salvo en competiciones que será el Club quien determine el tiempo de reserva). La reserva podrá realizarse 36 horas antes, y podrá cancelarse hasta 2 horas antes

14.3 – La sala de botxas es un espacio destinado al juego de las botxas, así como para el almacenamiento de los equipos necesarios para la práctica de este deporte social.

14.4 – Podrán usar las pistas de botxas los socios/as mayores de 18 años, debiendo utilizar los elementos apropiados para el juego.

14.5 – La pista debe estar siempre preparada para su uso. Deben utilizarse bolas idóneas para la práctica de este juego (boj o encina).

14.6 – Se debe jugar con calzado liso, normalmente zapatillas.

14.7 – Los socios y socias menores de 18 años podrán jugar acompañados o asesorados por otra persona mayor de edad.

14.8 – Para la utilización de las instalaciones de botxas se recogerá la llave en portería, dejando el carnet del socio/a que la retira. Cuando termine de jugar, devolverá la llave y retirará el carnet.

14.9 – Es obligación de las personas usuarias de esta instalación mantener limpias y en buen estado las pistas y el recinto de las botxas.

15. Recinto de hamacas

15.1 – Los recintos son exclusivamente para hamacas y sillas plegables.

15.2 – El recinto donde se recogen las hamacas y sillas plegables no es propiedad de ningún socio o socia. Las hamacas y sillas plegables deben guardarse en los espacios acondicionados para ello.

15.3 – Ante cualquier incumplimiento de las normas, se procederá a la retirada del mobiliario. En caso de observarse incumplimientos de la normativa, se advierte que los candados colocados indebidamente serán cortados y retirados por el personal de mantenimiento.

15.4 – Los recintos estarán preparados para su uso, en las fechas estipuladas anteriormente, de temporada de verano.

15.5 – La retirada de las hamacas se deberá realizar antes del 31 de octubre. a partir de esa fecha, el personal de Club está autorizado para deshacerse de ellas con el fin de dejar libre el espacio.

16. Sala lúdica

El uso de la Sala Lúdica en la temporada de invierno será el siguiente:

16.1 – SALA LÚDICA Cumpleaños: Para celebrar cumpleaños de personas socias igual o menores de 12 años. De lunes a domingo de 17.00 a 20.00.  Máximo 3 personas adultas no socias por cada socia, y menores de 12 años sin límite (Siempre respetando el aforo de la sala) previo pago de la cantidad de dinero que será determinada por el Club.

Será obligatorio la entrega de un listado en portería con los nombres y apellidos de todas las personas que van a acudir al cumpleaños, socias y no socias.

16.2 – SALA LÚDICA Otras celebraciones: Las personas no socias podrán acceder al Club para cenar los viernes, sábado y víspera de fiesta a partir de las 21.00h. Domingos y festivos para comer a partir de las 13.00h. Máximo 3 personas no socias por cada socia, previo pago de la cantidad de dinero que será determinada por el Club.

16.3 – Cada persona socia solo podrá realizar una reserva por día.

El uso de la Sala Lúdica en la temporada de verano será el siguiente:

La sala lúdica permanecerá abierta como terraza cubierta para el uso de las personas socias.

17. Asadores

17.1 – Es obligatorio reserva previa para su uso. Las reservas se realizan on line, desde la página web en el área socios/as o desde la aplicación facilitada en el horario establecido.

17.2 – Cada reserva se realizará en uno de los horarios establecidos de almuerzo, comida o cena

17.3 – Está totalmente prohibido hacer fuego en otro sitio que no sea los asadores.

17.4 – No se puede hacer fuego con gasolina, gas, etc.

17.5 – Una vez utilizados los asadores habrá que apagar las brasas y limpiarlos para el siguiente usuario.

17.6 – El horario será de 8.00 a 23.00 (pudiendo ampliarse en temporada de verano y cuando el Club así lo determine).

17.7 – Cada persona socia solo podrá realizar una reserva por día.

17.8 – La reserva de asadores se podrá hacer con una antelación máxima de 1 semana.

17.9 – La cancelación de la reserva se podrá realizar hasta el momento de la reserva.

18. Zona de Solarium

Se considera zona de solarium, el lugar destinado a tomar el sol en la parte alta del edificio de entrada al Club.

Estará disponible para su acceso todo el año, pero los servicios de mantenimiento, limpieza y ducha se realizarán del 1 de abril al 30 de septiembre.

18.1 – No está permitido en la zona de solarium, la práctica de deporte alguno, ni el uso de materiales deportivos, ni aquellas acciones que perturben la tranquilidad de las personas: juegos violentos, carreras, aparatos de música, uso de agujas o cualquier otra actividad que suponga un peligro o perturbe el normal uso de la zona de solarium.

18.2 – No se permitirá la entrada de animales.

18.3 – El servicio de mantenimiento será del 1 de abril al 30 de septiembre.

18.4 –  La llave se deberá solicitar en portería.

19. Bar-Restaurante

El bar-restaurante es un espacio de uso social y entretenimiento.

Para ello debe atenerse a las siguientes normas:

19.1 – El horario de servicio será el acordado en el Artículo I del presente Reglamento.

19.2 – El servicio deberá tener en cuenta siempre el interés general de los socios y socias. No obstante, podrán acceder al local personas que no siendo socias vayan acompañadas de socias tal y como viene recogido en el apartado 4 / punto 1.6.1 de este reglamento.

19.3 – Al bar-restaurante los socios y socias podrán acceder con comida propia.

19.4 – Teniendo en cuenta la diversidad de actividades que se desarrollan, los usuarios y usuarias deberán mantener un comportamiento adecuado y de respeto hacia los demás en esta instalación, no permitiéndose jugar o corretear por el local.

19.5 – El mobiliario de la terraza de verano es exclusivo para este servicio, por lo tanto, no debe trasladarse fuera de este recinto.

19.6 – Está totalmente prohibido servir ni permitir el consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

NAFARROAKO KIROL ETA AISIALDI ERAKUNDEEN ELKARTEA

Arau horiek betetzen ez badira, Klubaren estatutuen araberako zehapenak ezarriko dira.

Aplikatutako Araudia

KIROL ATALEN A

01. INSKRIPZIOAK

• Bazkideak: ekainaren 6tik aurrera. App bidez, web bidez edo bulegoetara bertaratuta.

• Bazkide ez diren pertsonen lehen inskripzioa: ekainaren 6tik aurrera. App bidez (erabiltzailea izanez gero), web bidez edo bulegoetara bertaratuta.

• Ez da onartuko bestela egindako inskripziorik. Jarduera guztietan, izen-ematea ikasturte osorako da.

• APParen bidez, txartelarekin ordaindu ahal izango da inskripzioa egin ondoren, edo ordainketa egin gabe utzi ahal izango da, zuzenean kontu-zenbakian kobratu ahal izateko. Azkenean plaza ez bada esleitzen, ordaindutako zenbatekoa itzuliko da.

• Ordaindu gabeko gainerako inskripzioak zuzenean kobratuko dira kontu-zenbakian, plaza esleitu ondoren.

• Ordainketa hilekoa, hiruhilekoa edo urtekoa izango da, kirol-atalak zehazten duenaren arabera. Ordaintzeko modua edozein dela ere, izen-ematea ikastaro osorako da.

• Kirol-atal bakoitzari dagokion matrikula urtean behin ordainduko da, jardueran emandako hilabete kopuruaren proportzioan.

• Kontuan hartu beharrekoa: Adingabea inskribatzen bada, adingabearen kredentzialekin egin beharko da. Pertsona bakoitzeko inskripzio bakarra.

 

02. HAUTAKETA

• Plazen esleipena izen-ematearen ordenaren arabera egingo da kupoa osatu arte. Talde batean gutxieneko kopurua ez badago, talde hori eten edo aldatu dela jakinaraziko da. UDC Txantrea KKEk beretzat gordetzen du kirol-teknikariek taldeak ebaluatzeko eta antolatzeko eskubidea, eskolen funtzionamendu egokirako.

• Hautaketa-proba bat behar duten kirol-ataletarako, kirol-atalaren irizpideen arabera esleituko dira plazak.

 

03. PARTE HARTZEKO ESKUBIDEA

• Kirol-ataletan inskribatzeak arauak onartzea dakar. Bertaratu ezean, ezin izango da eskola berreskuratu.

 

04. ARAUDI OROKORRA

• Plazen esleipena inskripzio-ordenaren arabera egingo da. Hautaketa-proba bat behar duten kirolataletan, sekzioak ezartzen duenaren arabera esleituko dira plazak.

• Jarduera bat aurrera ateratzeko, gutxieneko kopurua beharko da.

• Nahitaezkoa da izena emateko datak eta modua errespetatzea, baita ordainketak ere.

• Onartutako eta ordainketa ezarritako egunetan egin duten pertsonek soilik izango dute plaza.

• Eskaintzen diren jarduerak aldatu eta baliogabetu egin ahalko dira, eta aldez aurretik jakinaraziko dira.

• Kirol-atal batean izena emateak ikasturte osorako konpromisoa eskatzen du, ordaintzeko modua edozein dela ere.

• Antolaketa eta programazio arrazoiengatik, egindako ordainketaren zenbatekoa itzuli ahal izango da, behar bezala dokumentatutako justifikazio berezien bidez: egiaztagiri medikoak, bizileku aldaketak/errolda, lan-ordutegien aldaketak, etab.

• Bajak idatziz jakinarazi behar dira, eta ezinbestean izan behar dira. Monitoreei telefonoz edo ahoz jakinarazitako bajak ez dira baliozkoak. Baja hurrengo ordainagiria ordaindu aurreko hilaren 28a baino lehen jakinarazi beharko da. Egun horren ondoren izandako edozein bajak ez du kuota itzultzeko eskubiderik ematen.

• Klubeko bazkidea ez bada eta 12 urteko adingabe bati edo dibertsitate funtzionala duen pertsona bati lagundu nahi bazaio, klubean emandako txartel batekin sartuko da, laguntzaile-txartela izenekoa, edo baliokidea, eta 10€ ordaindu beharko ditu.

• Erabiltzaileak zein laguntzaileak instalazioetara sartzeko, nahitaezkoa da txartela edo baliokidea erabiltzea. Gaizki erabiltzen bada, barne-araudiaren arabera dagokion zehapena ezarriko da.

Aplikatutako Araudia

KIROL ETA KULTUR JARDUERAK

01. INSKRIPZIOAK

• Bazkideak eta Klubeko APPko erabiltzaileentzat: ekainaren 6tik 26ra, APP bidez, Web bidez edo bulegoetan aurrez aurre.

• Bazkide ez diren pertsonen lehen inskripziorako: ekainaren 6tik 26ra, APP bidez (erabiltzailea izanez gero), web bidez, edo bulegoetan aurrez aurre.

• Ez da onartuko bestela egindako inskripziorik.

• Zuzenean izena ematea ahalbidetzen ez duten ikastaroek itxaron-zerrenda bat sortuko dute. Eskatutako gutxienekoetara iritsitakoan, inskripzio-hurrenkeraren arabera, inskripzio irmo bihurtuko dira.

• App-aren bidez, txartelarekin ordaindu ahal izango da, inskripzioa egin ondoren, ekainaren 26tik aurrera, edo ordaindu gabe utzi ahal izango da, kontu zenbakian zuzenean kobra dadin. Azkenean plaza esleitzen ez bada, ordaindutako zenbatekoa itzuliko da.

• Ordaindu gabeko gainerako inskripzioak zuzenean kobratuko dira kontu-zenbakian, plaza esleitu ondoren.

• Kontuan hartu beharrekoa: Adingabea inskribatzen bada, adingabearen kredentzialekin egin beharko da. Pertsona bakoitzeko inskripzio bakarra.

 

02. HAUTAKETA

• Plazen esleipena izen-ematearen ordenaren arabera egingo da kupoa osatu arte. Talde batean gutxieneko kopurua ez badago, talde hori eten edo aldatu dela jakinaraziko da. UDC Txantrea KKEk beretzat gordetzen du kirol-teknikariek taldeak ebaluatzeko eta antolatzeko eskubidea, eskolen funtzionamendu egokirako.

• Izena emateko epean, bazkideek izango dute lehentasuna.

 

03. PARTE HARTZEKO ESKUBIDEA

• Izena emateko epea amaitutakoan, eskainitako ikastaroren batean plaza libreak geratzen badira, beste alta batzuk eman ahal izango dira. Egun horretatik aurrera, plazak izen-ematearen ordenaren arabera egingo dira, bazkideek lehentasunik izan gabe.

• Ikastaroan izen-emateak ikastaroaren arauak onartzea dakar. Bertaratu ezean, ezin izango da eskola berreskuratu.

 

04. ARAUDI OROKORRA

• Plazen esleipena inskripzio-ordenaren arabera egingo da, eta izena emateko epearen barruan bazkideek izango dute lehentasuna.

• Jarduera bat aurrera ateratzeko, gutxieneko kopurua beharko da.

• Nahitaezkoa da izena emateko datak eta modua errespetatzea, baita ordainketak ere.

• Onartutako eta ordainketa ezarritako egunetan egin duten pertsonek soilik izango dute plaza.

• Eskaintzen diren jarduerak aldatu eta baliogabetu egin ahalko dira, eta aldez aurretik jakinaraziko dira.

• Jarduera batean izena emateak ikasturte osorako konpromisoa eskatzen du, ordaintzeko modua edozein dela ere.

• Antolaketa eta programazio arrazoiengatik, egindako ordainketaren zenbatekoa itzuli ahal izango da, behar bezala dokumentatutako justifikazio berezien bidez: egiaztagiri medikoak, bizileku aldaketak/errolda, lan-ordutegien aldaketak, etab.

• Bajak idatziz jakinarazi behar dira, eta ezinbestean izan behar dira. Monitoreei telefonoz edo ahoz jakinarazitako bajak ez dira baliozkoak. Baja hurrengo ordainagiria ordaindu aurreko hilaren 28a baino lehen jakinarazi beharko da. Egun horren ondoren izandako edozein bajak ez du kuota itzultzeko eskubiderik ematen.

• Klubeko bazkidea ez bada eta 12 urteko adingabe bati edo dibertsitate funtzionala duen pertsona bati lagundu nahi bazaio, klubean emandako txartel batekin sartuko da, laguntzaile-txartela izenekoa, edo baliokidea, eta 10€ ordaindu beharko ditu.

• Erabiltzaileak zein laguntzaileak instalazioetara sartzeko, nahitaezkoa da txartela edo baliokidea erabiltzea. Gaizki erabiltzen bada, barne-araudiaren arabera dagokion zehapena ezarriko da.

 

Aplikatutako Araudia

IGERIKETA INTENTSIBOKO IKASTAROAK

01. INSKRIPZIOAK

 • Bazkideak eta Klubeko APPko erabiltzaileentzat: maiatzaren 8tik 26ra, APP bidez, Web bidez edo bulegoetan aurrez aurre.
 • Bazkide ez diren pertsonen lehen inskripziorako: maiatzaren 8tik 26ra, APP bidez (erabiltzailea izanez gero), web bidez, edo bulegoetan aurrez aurre.
 • Ez da onartuko bestela egindako inskripziorik.
 • App-aren bidez, txartelarekin ordaindu ahal izango da, inskripzioa egin ondoren, maiatzaren 26tik aurrera, edo ordaindu gabe utzi ahal izango da, kontu zenbakian zuzenean kobra dadin. Azkenean plaza esleitzen ez bada, ordaindutako zenbatekoa itzuliko da.
 • Ordaindu gabeko gainerako inskripzioak zuzenean kobratuko dira kontu-zenbakian, plaza esleitu ondoren.
 • Kontuan hartu beharrekoa: Adingabea inskribatzen bada, adingabearen kredentzialekin egin beharko da. Pertsona bakoitzeko inskripzio bakarra.

 

02. HAUTAKETA

 • Plazen esleipena izen-ematearen ordenaren arabera egingo da kupoa osatu arte (bazkideek lehentasuna izango dute izena emateko epean). Talde batean gutxienez 5 parte-hartzaile ez badaude, talde hori eten edo aldatu dela jakinaraziko da. UDC Txantrea KKEk beretzat gordetzen du kirol-teknikariek taldeak ebaluatzeko eta antolatzeko eskubidea, eskolen funtzionamendu egokirako.
 • Izena emateko epean, bazkideek izango dute lehentasuna.

 

03. PARTE HARTZEKO ESKUBIDEA

 • Izena emateko epea amaitutakoan, eskainitako ikastaroren batean plaza libreak geratzen badira, beste alta batzuk eman ahal izango dira. Egun horretatik aurrera, plazak izen-ematearen ordenaren arabera egingo dira, bazkideek lehentasunik izan gabe.
 • Ikastaroan izen-emateak ikastaroaren arauak onartzea dakar. Bertaratu ezean, ezin izango da eskola berreskuratu.

 

04. ARAUDI OROKORRA

 • Plazen esleipena inskripzio-ordenaren arabera egingo da, eta izena emateko epearen barruan bazkideek izango dute lehentasuna.
 • Jarduera bat aurrera ateratzeko, gutxieneko kopurua beharko da.
 • Nahitaezkoa da izena emateko datak eta modua errespetatzea, baita ordainketak ere.
 • Onartutako eta ordainketa ezarritako egunetan egin duten pertsonek soilik izango dute plaza.
 • Eskaintzen diren jarduerak aldatu eta baliogabetu egin ahalko dira, eta aldez aurretik jakinaraziko dira.
 • Bajak idatziz jakinarazi behar dira, eta ezinbestean izan behar dira. Monitoreei telefonoz edo ahoz jakinarazitako bajak ez dira baliozkoak.
 • Antolaketa eta programazio arrazoiengatik, egindako ordainketaren zenbatekoa itzuli ahal izango da, behar bezala dokumentatutako justifikazio berezien bidez: egiaztagiri medikoak, bizileku aldaketak/errolda, lan-ordutegien aldaketak, etab.
 • Klubeko bazkidea ez bada eta 12 urteko adingabe bati edo dibertsitate funtzionala duen pertsona bati lagundu nahi bazaio, klubean emandako txartel batekin sartuko da, laguntzaile-txartela izenekoa, edo baliokidea,  eta 10€ ordaindu beharko ditu. 
 • Erabiltzaileak zein laguntzaileak Instalazioetara sartzeko, nahitaezkoa da txartela edo baliokidea erabiltzea. Gaizki erabiltzen bada, barne-araudiaren arabera dagokion zehapena ezarriko da.

 

Aplikatutako Araudia

HIRI KANPAMENDUAK 2023

01. INSKRIPZIOAK

BAZKIDEAK ETA BAZKIDE EZ DIRENAK: Web bidez. Esteka: https://www.udctxantreakke.com/inskripzioak-hiri-kanpamenduak/

● IZENA EMATEKO DATAK: martxoaren 27tik maiatzaren 31ra. 

 

02. PREZIOAK

BAZKIDEAK
EZ BAZKIDEAK
5 eguneko astea
95 €.
125 €.
4 eguneko astea
80 €.
110 €.

 

Anai-arreben prezioak % 20ko deskontua izango du.

Jantoki-zerbitzuak 40 euroko prezioa izango du txanda bakoitzeko.

Izen-emateko epea bukatzen denean txandak  kobratuko dira kontutik. Ordainketa egiten ez bada, ikastaroan baja emango da eta plaza galduko da.

 

03. PARTE HARTZEKO ESKUBIDEA

Gutxieneko izen-ematerik ez badago, eskainitako txanden batean jarduera etetea baloratuko da, eta jardueraren zenbatekoa itzuliko da. Taldeek gutxienez 8 pertsona izango dituzte izena emanda.

Antolaketa- eta programazio-arrazoiengatik, egindako ordainketaren zenbatekoa itzuli ahal izango da, behar bezala justifikatutako arrazoiengatik.

Plazak inskripzio-ordenaren arabera esleituko dira, eta taldeak homogeneotasun-irizpideen arabera egingo dira. Gutxienez 8 umeko taldeak. Jarduera garatzeko gutxieneko parte-hartzaile kopurura iristen ez bada, telefonoz edo posta elektronikoz jakinaraziko da.

UDC Txantrea KKEk beretzat gordetzen du arduradunek  taldeak ebaluatzeko eta antolatzeko eskubidea, kanpamenduen funtzionamendu egokirako. Kanpamenduetan izen-emateak, dituzten arauak onartzea dakar.

 

04. ARAUDI OROKORRA

• Plazen esleipena inskripzio-ordenaren arabera egingo da, eta bazkideek izango dute lehentasuna.
• Jarduera bat aurrera ateratzeko, gutxienez inskribatutako pertsona batzuk beharko dira.
• Nahitaezkoa da izena emateko datak eta moduak errespetatzea, baita ordainketak ere.
• Plaza izango dute soilik onartutako pertsonek eta ordainketa ezarritako datetan egin dutenek.
• Eskaintzen diren txandak aldatu eta baliogabetu egin behar dira, eta aldez aurretik jakinaraziko dira.
• Bajak idatziz jakinarazi behar dira, eta ezinbestean. Monitoreei telefonoz edo ahoz jakinarazitako bajak ez dira baliozkoak.
• Instalazioko bazkidea ez bada eta 12 urtetik beherakoari lagundu nahi bazaio, edo dibertsitate funtzionala badu, Klubean emandako txartel batekin sartuko da. Txartel hori laguntzaile-txartela edo baliokidea da, eta 10 €ordaindu beharko dira. Txartel horrekin edo baliokidearekin sartzea nahitaezkoa izango da. Gaizki erabiltzeak zigorrak dakartza.
• Instalazioetara sartzeko, nahitaezkoa da txartela edo baliokidea erabiltzea.

 

ADMINISTRAZIO ARAUAKBAZKIDEAK ERAKARTZEKO KANPAINAK

ESKAINTZA "FAMILIAR TALDEA"

1.- %100eko deskontua sarrera-kuotan eta doako lehen bi hilabeteetan, 5 bazkide edo gehiago izanik, ordainagiri berean alta ematen duten bazkide berriei.

2.- 18 hilabetez bazkide izatea.

3.- Kanpaina hau ezin da metatu UDC TXANTREA KKEk egiten dituen beste kanpaina batzuekin.

4.- Bertan emandako denbora betetzen ez bada, dagokion sarrera osorik ordaindu beharko da, baita ordaindu gabeko bi hilabeteak ere.

5.- Horrelako kanpainetan ezin izango dira onuradun izan diziplina-gaiengatik zigortuak izan direnak edo U.D.C. TXANTREA K.K.E.-rekin zorrak dituztenak.

6.- Kanpaina hau irailetik apirilera bitartean bakarrik aplika daiteke.

ADMINISTRAZIO ARAUAKBAZKIDEAK ERAKARTZEKO KANPAINAK

ESKAINTZA "JARDUERA"

1.- %100eko deskontua sarrera kuotan, ikasturte osorako jarduera batean alta ematen duten bazkide berriei. Jardueraren kostuaren ordainketa osoa bazkide gisa alta ematen den unean ordainduko da.

2.- %50eko deskontua jarduera egiten duen pertsonaren senideei sartzeko kuotan. Sarreraren gainerakoa ordainketa bakar batean ordaindu beharko da bazkidearen abonuaren alta ematen den unean. Ezingo da inoiz epeka ordaindu. Ezin zaio aplikatu deskontua duen edozein sarrera-kuotari.

3.- Bai kirolaria, bai bere senideek, 12 hilabeteko egonaldia bazkide gisa eta jardueran egindako ikastaro osoa.

4.- Urteko lehen 5 hilabeteetan egiten diren ikastaroen eta jardueren altei ez zaie aplikatuko.

5.- Kanpaina hau ezin da metatu UDC TXANTREA KKEk egiten dituen beste kanpaina batzuekin.

6.- Ezin zaio aplikatu deskontua duen edozein sarrera-kuotari.

7.- Bertan emandako denbora betetzen ez bada, dagokion sarrera eta jardueraren kostu osoa ordainduko dira.

8.- Horrelako kanpainetan ezin izango dira onuradun izan diziplina-gaiengatik zigortuak izan direnak edo U.D.C. TXANTREA K.K.E.-rekin zorrak dituztenak.

ADMINISTRAZIO ARAUAKBAZKIDEAK ERAKARTZEKO KANPAINAK

ESKAINTZA "EKARRI ZURE LAGUNA EDO FAMILIAKO NORBAIT"

1.- % 50eko deskontua sarrerako kuotan 18 urtetik gorako bazkide baten gonbidapenarekin alta ematen zaien bazkide berriei, baldin eta gutxienez bi urte badaramatzate bazkide.

2.- Sarreraren gainerakoa ordainketa bakar batean ordaindu beharko da bazkidearen abonuaren alta ematen den unean. Ezingo da inoiz epeka ordaindu.

3.- 12 hilabetez bazkide izatea.

4.- Gonbidapena egiten duen bazkideak ezin izango du urtean pertsona bat baino gehiago gonbidatu.

5.- Kanpaina hau ezin da metatu UDC TXANTREA KKEk egiten dituen beste kanpaina batzuekin.

6.- Ezin zaio aplikatu deskontua duen edozein sarrera-kuotari.

7.- Bertan emandako denbora ez betetzeak dagokion sarrera osoa ordaintzea ekarriko du.

8.- Horrelako kanpainetan ezin izango dira onuradun izan diziplina-gaiengatik zigortuak izan direnak edo UDC TXANTREA KKE-rekin zorrak dituztenak.

BALDINTZA OROKORRAK

Eskaera Iruñeko Udalean egingo da, erakunde horrek ezarritako datetan.

Abono horien onuradun izateko aukera izango dute Iruñean erroldatutako pertsona guztiek, abonoen banaketa deitzen den urteko urtarrilaren 1etik aurrera gutxienez.

Hala ere, aukera horretatik kanpo geratuko dira erakunde bakoitzaren araudia aplikatzearen ondorioz bazkide izateari utzi dioten pertsonak. Era berean, abonoen banaketa deitzen den urtearen aurreko bost urteetan borondatezko baja eragin duena.

* ikus Iruñeko Udalaren plegua.

ABONOAK EROSTEA

PREZIOAK

 • HELDUA (+18 URTE)
  111'60€.
 • BIKOTEA + 10 URTETIK BEHERAKO HAURRA
  252'66€.
 • HELDUA + 10 URTETIK BEHERAKO HAURRA
  141'06€.
 • GAZTEA (15-17 URTE)
  75'48€.
 • KADETEA (10-14 URTE)
  55'14€.
 • HAURRA (1-9 URTE)
  29'46€.
 • ERRETIRATUA
  111'60€.

ETORRI eta DISFRUTATUUDAKO DENBORALDIA

ekainaren 11tik irailaren 11ra

PROGRAMATUTAKO JARDUEREN AGENDA

SANFERMINAK - DANTZALDIAK LUCIANOREKIN
Larunbatean, uztailak 9, dantzaldi bat egingo dugu Klubaren instalazioetan, oso ezaguna dugun LUCIANOren eskutik. Zuen zain gaude denok elkarrekin gozatzeko eta jai zoriontsuak ospatzeko!
SANFERMINAK - DANTZALDIAK LUCIANOREKIN
Asteazkenean, uztailak 6, dantzaldi bat egingo dugu Klubaren instalazioetan, oso ezaguna dugun LUCIANOren eskutik. Zuen zain gaude denok elkarrekin gozatzeko eta jai zoriontsuak ospatzeko!
IGERILEKU ERTAINA IREKITZEA
Larunbatean, ekainak 18, igerileku ertaina irekiko da. Bere ordutegia 10:30etatik 21:00etara izango da. 14:00etatik 14:15etara denboraldiko egun guztietan itxiko da sorosleak trukatzeko.
Larumbata, uztailak 9
Asteazkena, uztailak 6
Larunbata, ekainak 18

ETORRI eta DISFRUTATUUDAKO DENBORALDIA

ekainaren 10etik irailaren 10era

EGUNEKO SARRERAREN PREZIOAK

MOTA
PREZIOA
IRAUPENA
HELDUEN SARRERA UDAN (+18)
15 €.
EGUNA
UDAKO GAZTE SARRERA (10-17)
12,50 €.
EGUNA
UDAKO HAUR SARRERA (1-9)
7,50 €.
EGUNA
GONBIDAPENA
2 €.
EGUNA
AFARIRAKO SARRERA
3 €.
EGUNA

2023ko UDAKO ABONUEN PREZIOAK

MOTA
PREZIOA
IRAUPENA
HELDUA (+18) 15 EGUN
116 €.
Aktibazio egunetik 15 egun jarraian
HELDUA (+18) 30 EGUN
231,39 €.
Aktibazio egunetik 30 egun jarraian
HELDUA (+18) UDA OSOA
450,76 €.
Udako demboraldia (ekainaren 10etik irailaren 10era)
GAZTEA (10-17) 15 EGUN
92,56 €.
Aktibazio egunetik 15 egun jarraian
GAZTEA (10-17) 30 EGUN
185,11 €.
Aktibazio egunetik 30 egun jarraian
GAZTEA (10-17) UDA OSOA
300,51 €.
Udako demboraldia (ekainaren 10etik irailaren 10era)
HAURRA (1-9) 15 EGUN
58,30 €.
Aktibazio egunetik 15 egun jarraian
HAURRA (1-9) 30 EGUN
116 €.
Aktibazio egunetik 30 egun jarraian
HAURRA (1-9) UDA OSOA
180,30 €.
Udako demboraldia (ekainaren 10etik irailaren 10era)